Monthly Archives: March 2011

NoSQL CAP Theorem คืออะไร

ในยุดที่ NoSQL กำลังมาแรง มีให้เลือกใช้มากมายหลายยี่ห้อจนเลือกไม่ถูก ก็มีคนได้จัดแต่ละยี่ห้อออกเป็นกลุ่มๆ ด้วยข้อจำกัดของแต่ละยี่ห้อ ตามทฤษฎี CAP ไว้ที่ link นี้ Visual Guide to NoSQL Systems.

ใน blog นี้ผมจะมาอธิบาย CAP ว่าหมายถึงอะไรเป็นภาษาไทยละกันนะครับ

C – Consistent – ความตรงกันของข้อมูล หมายความว่า เมื่อผู้ใช้อ่านข้อมูลจาก node ต่างๆ ของ database ที่กระจายอยู่ จะได้ข้อมูลตรงกันเสมอ

A – Available – ความพร้อมใช้งานของข้อมูล หมายความว่า ผู้ใช้งานสามารถ อ่านหรือเขียนข้อมูล ลงบน database ได้เสมอ ไม่ต้องรอ (ไม่ติด locking)

P – Partition Torelant – ความทนทานต่อการถูกตัดเครือข่าย หมายความว่า database ยังทำงานต่อได้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสื่อสารกันระหว่าง node ได้